Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα Μάιος 2006 - Αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου

Ακολουθούν στοιχεία που σχετίζονται με την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου.

Στον (Πίνακα 12) δίνονται στοιχεία που αφορούν την κριτική του εκλογικού σώματος σε τομείς του κυβερνητικού έργου. Στον (Πίνακα 12A) παρουσιάζεται η συγκριτική αξιολόγηση της κυβέρνησης, με βάση τα στοιχεία της έρευνας του Μαίου 2006, και στον (Πίνακα 12B) τα στοιχεία της έρευνας του Νοεμβρίου 2005.

Στον (Πίνακα 13) ("Διαφορά αξιολόγησης Μάιος 2006-Νοέμβριος 2005") τα ποσοστά προκύπτουν κατά τομέα από την αφαίρεση του αντίστοιχου ποσοστού πολιτών που είχε τοποθετηθεί θετικά, σχετικά θετικά και αρνητικά αντίστοιχα τον Νοέμβριο 2005 από το αντίστοιχο του Μάιο 2006. Δηλαδή, το -3,8% που αναφέρεται για την Πολιτισμό στη στήλη "θετική" προκύπτει αφαιρόντας από το 24,8% που αντιστοιχεί στο άθροισμα πάρα πολύ και αρκετά (πίνακας 12Α) το 28,6% που αντιστοιχεί στην Πολιτισμό το Νοέμβριο 2005 (πίνακας 12Β). Αρνητικοί αριθμοί σε αυτή την στήλη σηματοδοτούν υποχώρηση της κυβέρνησης σε σχέση με το Νοέμβριο 2005. Αντίστοιχα, αρνητικοί αριθμοί στην επόμενη στήλη (σχετικά θετική) σηματοδοτούν επίσης υποχώρηση. Στην τελευταία στήλη υποχώρηση σηματοδοτούν θετικοί αριθμοί.

Περιεχόμενα Ερευνας