Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα Μάιος 2006

Πίνακας 12Α Βαθμός συμφωνίας με τομείς κυβερνητικής πολιτικής (Σύνολο 05/06)

 

Πάρα Πολύ

Αρκετά

Σχετικά

Καθόλου

Δεν
 Ξέρω

Άμυνα

5,5

20,9

37,0

27,5

9,1

Ανάπτυξη

4,6

19,3

39,9

31,4

4,8

Απασχόληση

4,2

15,1

38,5

37,8

4,5

Γεωργία

5,5

16,1

30,9

35,7

11,8

Δημόσια Διοίκηση

6,4

14,4

37,2

34,4

7,6

Δημόσια Έργα

5,6

17,6

35,4

34,1

7,3

Δημόσια Τάξη

5,8

16,9

37,1

33,6

6,5

Δικαιοσύνη

7,1

19,7

36,1

30,2

6,9

Εμπόριο

4,3

16,3

35,4

31,4

12,7

Εξωτερική Πολιτική

5,7

18,6

36,6

32,8

6,2

Κοινωνική Ασφάλιση

4,3

14,1

35,0

40,7

5,9

ΜΜΕ

3,6

18,1

39,3

29,1

9,8

Μεταφορές-Επικοινωνίες

3,2

16,6

39,2

31,1

9,9

Ναυτιλία

3,1

14,1

33,2

26,8

22,7

Οικονομία

4,2

12,9

30,5

47,0

5,4

Παιδεία

5,5

15,4

35,8

37,7

5,6

Περιβάλλον

5,2

14,7

35,9

35,6

8,7

Περιφερειακή Ανάπτυξη

4,0

15,5

30,0

40,0

10,5

Πολιτισμός

5,7

19,1

39,0

28,9

7,2

Υγεία

4,8

17,0

36,9

36,6

4,8

Πίνακας 12Β: Βαθμός συμφωνίας με τομείς κυβερνητικής πολιτικής (Σύνολο 5/06)

 

Πάρα Πολύ

Αρκετά

Σχετικά

Καθόλου

Δεν
 Ξέρω

Άμυνα

5,1

21,5

27,6

27,9

17,9

Ανάπτυξη

5,3

20,8

31,5

32,9

9,4

Απασχόληση

4,7

16,1

28,8

43,6

6,9

Γεωργία

3,0

13,2

29,3

35,4

19,0

Δημόσια Διοίκηση

3,3

15,7

32,6

36,7

11,6

Δημόσια Έργα

5,0

17,4

36,3

32,8

8,6

Δημόσια Τάξη

6,8

20,1

30,6

33,0

9,4

Δικαιοσύνη

5,5

17,9

26,5

37,5

12,6

Εμπόριο

3,0

12,9

27,3

35,1

21,7

Εξωτερική Πολιτική

4,6

16,4

33,1

35,3

10,7

Κοινωνική Ασφάλιση

3,5

14,5

29,2

44,4

8,5

ΜΜΕ

4,7

15,7

34,7

30,3

14,5

Μεταφορές-Επικοινωνίες

4,2

17,0

36,9

28,3

13,6

Ναυτιλία

2,5

13,5

22,3

28,7

32,9

Οικονομία

3,5

13,0

23,8

52,8

6,9

Παιδεία

6,3

18,2

29,2

38,1

8,2

Περιβάλλον

4,5

16,3

31,3

32,0

15,9

Περιφερειακή Ανάπτυξη

5,1

14,5

27,9

38,2

14,3

Πολιτισμός

6,8

21,8

26,0

31,7

13,7

Υγεία

15,3

20,1

28,2

30,3

6,0

 

Διάγραμμα του πίνακα