Προπτυχιακά μαθήματα: ΚΥ0206 Μαθηματικά στην πολιτική επιστήμη: εισαγωγή

Όνομα διδάσκοντα: Ιωάννης Ανδρεάδης

Το μάθημα διαπραγματεύεται εισαγωγικές έννοιες, αλγορίθμους και παραδείγματα από τη θεωρία πιθανοτήτων, τη συνδυαστική, τη θεωρία γραφημάτων και τη θεωρία σχέσεων και συναρτήσεων σε αριθμητικά σύνολα.

Τα θέματα που θίγονται αφορούν κυρίως έννοιες σε διακριτά, πεπερασμένα σύνολα (τους ακέραιους και τους φυσικούς αριθμούς ή πεπερασμένα υποσύνολα τους).

Στη συνδυαστική παρουσιάζονται οι τεχνικές απαρίθμησης-μέτρησης, οι έννοιες συνδυασμοί, μεταθέσεις, διατάξεις με επανάθεση και χωρίς επανάθεση.

Στη θεωρία πιθανοτήτων, η έννοια της πιθανότητας και της δεσμευμένης πιθανότητας.

Στη θεωρία γραφημάτων, έννοιες, ορισμοί, ιδιότητες και αλγόριθμοι με έμφαση στα συνδετικά και στα επίπεδα γραφήματα.

Τέλος περιγράφονται οι σχέσεις που ορίζονται σε πεπερασμένα σύνολα και ερμηνεύονται οι συναρτήσεις και οι γραφικές τους παραστάσεις που ορίζονται σε αυτά.


Αναλυτικές πληροφορίες για τα μαθήματα

  • Μαθηματικά στην πολιτική επιστήμη
  • Κοινωνική Στατιστική
  • Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες
  • Η οργάνωση των πολιτικών κομμάτων