Η αποχή από τις εκλογές του 2004: Συμμετοχή στις Ευρωεκλογές ανά εκλογική περιφέρεια

Στον υπολογισμό της συμμετοχής ανά εκλογική περιφέρεια απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή γιατί παρά το γεγονός ότι το εκλογικό σώμα ανάμεσα στις δύο αναμετρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά το ίδιο στο σύνολο της χώρας, η κατανομή του στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες ασκήθηκε το εκλογικό δικαίωμα δεν παρέμεινε σταθερή.

Αυτό οφείλεται στον τρόπο κατανομής των ετεροδημοτών στα εκλογικά τμήματα. Στις βουλευτικές εκλογές υπήρχε συγκέντρωση των ετεροδημοτών σε ειδικά εκλογικά τμήματα τα οποία ορίστηκαν σε συγκεκριμένα σχολεία σε μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη τα εκλογικά τμήματα των ετεροδημοτών ολόκληρου του Νομού τοποθετήθηκαν σε δύο σχολικά συγκροτήματα του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος. Δηλαδή ένας ετεροδημότης που κατοικεί στο Δήμο Χαλκηδόνας, ο οποίος ανήκει στην Β΄ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης αναγκάστηκε να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα σε ένα από τα προαναφερθέντα σχολικά συγκροτήματα και κατά συνέπεια εμφανίζεται στο σύνολο αυτών που ψήφισαν στην Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

Στις Ευρωεκλογές οι Ετεροδημότες κατανεμήθηκαν στα εκλογικά τμήματα ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους. Έτσι ο ετεροδημότης που κατοικεί στο Δήμο Χαλκηδόνας ψήφισε σε εκλογικό τμήμα του Δήμου Χαλκηδόνας και υπολογίζεται στο σύνολο των ψηφοφόρων της Β΄ Εκλογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Ενδεικτικό παράδειγμα του μεγάλου σφάλματος που μπορεί να προκύψει για το ποσοστό συμμετοχής αν κάποιος δεν υπολογίσει τη διαφορετική κατανομή των ετεροδημοτών αποτελεί η εκλογική περιφέρεια της Α΄ Αθηνών. Σε αυτήν την περιφέρεια στις Βουλευτικές εκλογές ψήφισαν 482564 πολίτες ενώ στις ευρωεκλογές στην ίδια περιφέρεια ψήφισαν μόλις 317384 πολίτες. Αν κανείς υπέθετε (υπολογίζοντας το αποτέλεσμα της αφαίρεσης του 317384 από το 482564) ότι στην Α΄ Αθηνών υπάρχουν 165180 πολίτες οι οποίοι είχαν ψηφίσει στις βουλευτικές και δεν ψήφισαν στις Ευρωεκλογές και συνεπώς ότι η συμμετοχή σε αυτήν την περιφέρεια είναι της τάξης του 66%, η υπόθεση αυτή θα ήταν λανθασμένη. Αυτό συμβαίνει γιατί στο σύνολο των 482564 ψηφισάντων των Βουλευτικών συμπεριλαμβάνονται και 94667 ετεροδημότες εκ των οποίων εκτιμάται ότι περίπου 68000 δεν είναι κάτοικοι της Α΄ Αθηνών. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι από τους περίπου 482000 ψηφίσαντες των βουλευτικών στην Α΄ Αθηνών είχαν τη δυνατότητα να ξαναψηφίσουν στην ίδια περιφέρεια στις Ευρωεκλογές περίπου οι 414000 και κατά συνέπεια πολύ πιο κοντά στο πραγματικό ποσοστό της συμμετοχής τους στις Ευρωεκλογές θα ήταν μία εκτίμηση στο 77%.

Ακολουθώντας αντίστοιχη μεθοδολογία για όσες εκλογικές περιφέρειες χρειάζεται μπορούμε να εκτιμήσουμε το ποσοστό της συμμετοχής σε κάθε μία από αυτές. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Στην θεματικό χάρτη της αντίστοιχης εικόνας παρουσιάζονται οι εκλογικές περιφέρειες ομαδοποιημένες σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής στις Ευρωεκλογές των ψηφισάντων των Βουλευτικών εκλογών.