Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα 11/2005 - Πίνακες έρευνας

Παρατίθενται παρακάτω συνοπτικά οι πίνακες της έρευνας.