Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα 11/2005 - Η Αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου

Στον Πίνακα 12 δίνονται στοιχεία που αφορούν την κριτική του εκλογικού σώματος σε τομείς του κυβερνητικού έργου.

Στον Πίνακα 12Α παρουσιάζεται η συγκριτική αξιολόγηση της κυβέρνησης, με βάση τα στοιχεία της έρευνας του Απριλίου 2005, και στον Πίνακα 12Β τα στοιχεία της έρευνας του Νοεμβρίου 2005.

Στον Πίνακα 13 («Διαφορά αξιολόγησης Νοέμβριος-Απρίλιος») τα ποσοστά προκύπτουν κατά τομέα από την αφαίρεση του αντίστοιχου ποσοστού πολιτών που είχε τοποθετηθεί θετικά, σχετικά θετικά και αρνητικά αντίστοιχα τον Απρίλιο 2005 από το αντίστοιχο του Νοεμβρίου 2005. Δηλαδή, το -7,5% που αναφέρεται για την Πολιτισμό στη στήλη «θετική» προκύπτει αφαιρόντας από το 28,6% που αντιστοιχεί στο άθροισμα πάρα πολύ και αρκετά (Πίνακας 12Β) το 36,1% που αντιστοιχεί στην Πολιτισμό τον Απρίλιο 2005 (Πίνακας 12Α). Αρνητικοί αριθμοί σε αυτή την στήλη σηματοδοτούν υποχώρηση της κυβέρνησης σε σχέση με τον Απρίλιο 2005. Αντίστοιχα, αρνητικοί αριθμοί στην επόμενη στήλη (σχετικά θετική) σηματοδοτούν επίσης υποχώρηση. Στην τελευταία στήλη υποχώρηση σηματοδοτούν θετικοί αριθμοί.

Περιεχόμενα Ερευνας