Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα 11/2004 - Πίνακες έρευνας

Παρατίθενται παρακάτω συνοπτικά οι πίνακες της έρευνας.