Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα 11/2004 - Αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου

Στον Πίνακα 12 δίνονται στοιχεία που αφορούν την κριτική του εκλογικού σώματος σε τομείς του κυβερνητικού έργου.

Στον Πίνακα 13 παρουσιάζεται η συγκριτική αξιολόγηση της προηγούμενης κυβέρνησης, με βάση τα στοιχεία της έρευνας του Οκτωβρίου 2003, και της παρούσας, με βάση τα στοιχεία της έρευνας του Νοεμβρίου 2004.

Στην Τρίτη στήλη του Πίνακα 13 («Αρνητική αξιολόγηση») το ποσοστό προκύπτει κατά τομέα από την αφαίρεση του αντίστοιχου ποσοστού πολιτών που είχε τοποθετηθεί αρνητικά το 2003 από το αντίστοιχο του 2004. Δηλαδή, το 4,5% που αναφέρεται για την Άμυνα προκύπτει αφαιρόντας από το 34,3% που αντιστοιχεί στο καθόλου (πίνακας 12) το 29,8% που αντιστοιχεί στην Άμυνα το 2003 (πίνακας 21). Θετικοί αριθμοί σε αυτή την στήλη σηματοδοτούν υπέροχη της προηγούμενης κυβέρνησης και αρνητικοί υπεροχή της παρούσας.

Στην δεύτερη στήλη («Δεν ξέρω») το ποσοστό δίνει τη διαφορά «ανοχής» στην παρούσα από την προηγούμενη κυβέρνηση. Προκύπτει από την αφαίρεση του ποσοστού όσων δήλωσαν «δεν ξέρω, δεν απαντώ» το 2003 από το αντίστοιχο του 2004. Το ποσοστό αυτό που κυμαίνεται γύρω στο 10% δίνει τη διαφορά «ανοχής» στην παρούσα από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Η πρώτη στήλη προκύπτει από την σταθμισμένη διαφορά του ποσοστού όσων αξιολογούσαν θετικά την προηγούμενη από το ποσοστό όσων αξιολογούν θετικά την παρούσα. Αν αφαιρεθούν όσοι δεν τοποθετούνται, οι υπόλοιποι ανάγονται στο 100%. Για την Άμυνα οι θετικές κρίσεις είναι τώρα (2004) 50,2% (άθροισμα «πάρα πολύ», «αρκετά» και «σχετικά»). Το 50,2% αναφέρεται στο 84,5% (100-15,5 που είναι το ποσοστό όσων δεν τοποθετούνται («δεν ξέρω»). Το 50,2% είναι 59,4% του 84,5%. Αντίστοιχα για το 2003 το 63,6% αναφέρεται στο 93,4% και το αντίστοιχο ποσοστό είναι 68,1%. Το -8,7% της πρώτης στήλης προκύπτει από την αφαίρεση 59,4-68,1. Αρνητικοί αριθμοί σε αυτή τη στήλη σηματοδοτούν υπεροχή της προηγούμενης κυβέρνησης και θετικοί υπεροχή της παρούσας.

Περιεχόμενα Ερευνας