Προπτυχιακά μαθήματα: ΚΥ0405 Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες

Όνομα διδάσκοντα: Θεόδωρος Χατζηπαντελής

Περιγράφονται μέθοδοι ανάλυσης πινάκων συνάφειας (Χ 2) καθώς και μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων (correspon­dance analysis).

Οι παραπάνω τεχνικές καθώς και η τεχνική της γραμμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν από την υλοποίηση δειγματοληπτικών ερευνών από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Τέλος, με την οργάνωση μιας μικρής δειγματοληπτικής έρευνας ή την συλλογή στοιχείων από διαθέσιμες πηγές ή τον σχολιασμό διαθέσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων σχολιάζονται θέματα οργάνωσης, ανάλυσης και παρουσίασης δειγματοληπτικών ή απογραφικών ερευνών


Αναλυτικές πληροφορίες για τα μαθήματα

  • Μαθηματικά στην πολιτική επιστήμη
  • Κοινωνική Στατιστική
  • Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες
  • Η οργάνωση των πολιτικών κομμάτων