Προπτυχιακά μαθήματα: ΚΥ0305 Κοινωνική Στατιστική

Όνομα διδάσκοντα: Ιωάννης Ανδρεάδης

Στο πρώτο μέρος του εισαγωγικού αυτού μαθήματος στατιστικής περιγράφονται θεμελιώδεις στατιστικές έννοιες όπως κλίμακες μέτρησης-μεταβλητές, δείγμα- πληθυσμός, αντιπροσωπευτικότητα - τυχαιότητα, απογραφή-δειγματοληψία.

Στο δεύτερο μέρος με την ανάλυση μιας μεταβλητής παρουσιάζονται τεχνικές και έννοιες της περιγραφικής στατιστικής. Αναλυτικά: κατανομή και πίνακας συχνοτήτων, μέτρα μέσης τιμής και διασποράς, ποσοστιαία σημεία, περιγραφικά σχήματα (ιστόγραμμα, ραβδόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα, BOX-PLOT) και διαστήματα εμπιστοσύνης.

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται τεχνικές σύγκρισης των μέτρων μέσης τιμής και διασποράς σε δύο δείγματα της ίδιας μεταβλητής και ο έλεγχος απλών υποθέσεων για τα μέτρα αυτά.

Στο τέταρτο μέρος αναλύεται η σχέση δύο μεταβλητών σε ένα δείγμα. Περιγράφονται οι συντελεστές συσχέτισης και παρουσιάζονται τεχνικές για την περιγραφή και την ανάλυση τους.

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εισάγονται στην χρήση στατιστικών πακέτων (SPSS) και λογιστικού φύλου (EXCEL).

Υλικό εργασίας στην Κοινωνική Στατιστική

Κατεβάστε εδώ το υλικό που σχετίζεται με την υλοποίηση της εργασίας στην Κοινωνική Στατιστική για το χειμερινό εξάμηνο 2007-2008

22/10/2007: Υλικό για την εργασία της Κοινωνικής Στατιστικής


Αναλυτικές πληροφορίες για τα μαθήματα

  • Μαθηματικά στην πολιτική επιστήμη
  • Κοινωνική Στατιστική
  • Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες
  • Η οργάνωση των πολιτικών κομμάτων