ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Παρατηρητήριο Ροής Φοιτητών

Είναι γνωστό, ότι κατά καιρούς συγκεντρώνονται και αξιολογούνται στοιχεία που αφορούν γενικά και ειδικά μεγέθη για την εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα η ετήσια απογραφή μαθητών από τις σχολικές μονάδες, αιτήσεις συμμετοχής (μηχανογραφικά δελτία) στην επιλογή για την Τριτοβάθμια κ.λ.π. Είναι επίσης γνωστό ότι αξιόπιστη και αποτελεσματική πολιτική ασκείται όταν στηρίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία που μπορεί κανείς να αναλύσει έγκαιρα χρονικά και επιστημονικά.

Στο Α.Π.Θ εισάγονται κατά έτος σχεδόν 7000-8000 φοιτητές μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων. Σε αυτούς προστίθενται σχεδόν 3000 είτε με τη διαδικασία μετεγγραφών είτε με άλλες διαδικασίες. Παράλληλα, σχεδόν 1000 φοιτητές αποχωρούν από το τμήμα εισαγωγής -κυρίως την επόμενη χρονιά- συνήθως γιατί εισάγονται σε άλλο τμήμα είτε γιατί μετεγγράφονται σε άλλο Ίδρυμα.

Ήδη το γεγονός αυτό προκαλεί προβλήματα λειτουργικότητας σε κάθε τμήμα. Ο προγραμματισμός και η χρηματοδότηση των τμημάτων γίνεται με βάση τον αρχικό αριθμό εισαγόμενων γεγονός που προκαλεί δυσλειτουργίες σε αίθουσες, εργαστήρια, υλικά. Είναι πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο να διαμαρτύρονται τα Πανεπιστημιακά τμήματα για την αύξηση του αριθμού εισακτέων ιδιαίτερα σε κατευθύνσεις που απαιτούν εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.

Από το σύνολο των εισαγόμενων αν αφαιρεθούν όσοι αποχωρούν -λόγω διαγραφής- από το Ίδρυμα, σχεδόν ένας στους τέσσερις δεν ολοκληρώνει τις σπουδές του. Αν θέλαμε να σχηματοποιήσουμε τι συμβαίνει θα λέγαμε ότι σχεδόν οι μισοί ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο προβλεπόμενο διάστημα σπουδών (Ν+2 έτη, όπου Ν η προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών για κάθε τμήμα), ένας στους τέσσερις παίρνει πτυχίο μετά από αυτό το διάστημα (συνήθως μέχρι 2Ν έτη) και ένας στους τέσσερις παραμένει στο τμήμα, με μικρή έως μηδενική πιθανότητα να τις ολοκληρώσει.

Το ποσοστό αυτό προφανώς δεν είναι ίδιο κατά τμήμα και συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι το σύστημα εισαγωγής εμπεριέχει αρκετό ποσοστό «τύχης» στις επιλογές των υποψηφίων. Είναι πολύ συνηθισμένο (σχεδόν οι μισοί) να πετυχαίνει την εισαγωγή του κανείς σε τμήμα που έχει τοποθετήσει κάτω από τη δέκατη επιλογή του. Έχει μετρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν (1988, 1996) δύο φορές το παραπάνω μέγεθος για το Α.Π.Θ. και έχει υπολογιστεί ότι το 25% έχει πετύχει σε τμήμα που δήλωσε στις τρεις πρώτες θέσεις, το 25% στις θέσεις 4-10 και το υπόλοιπο 50% σε θέσεις κάτω από την 11. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αποφοιτηρίων και λιμναζόντων παρατηρείται στα γεωγραφικά μακριά τμήματα της Φλώρινας και στα τμήματα που συνδέονται ως προς το σύστημα εισαγωγής με το τμήμα Ιατρικής.

Έτσι αν δεν πετύχει την εισαγωγή του την επόμενη ή τη μεθεπόμενη χρονιά σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα πρακτικά γίνεται ανενεργός. Ταυτόχρονα, πιθανολογούμε ότι αρκετοί φοιτητές «καθυστερούν» τις σπουδές τους λόγω οικονομικών, οικογενειακών ή προσωπικών προβλημάτων, χωρίς να μπορούμε να εκτιμήσουμε με ασφάλεια το μέγεθος αυτής της κατηγορίας.

Σημαντικό τέλος ρόλο παίζει το γεγονός ότι «το πτυχίο» σαν στοιχείο «της αγοράς» δεν έχει την ίδια θέση που είχε στο παρελθόν. Και η μαζική τριτοβάθμια εκπαίδευση (82000 θέσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ) και η καθυστέρηση στην προσαρμογή στις νέες συνθήκες σε «παραδοσιακά» αντικείμενα σπουδών και η εξασθένηση του προτύπου της «ανέμελης φοιτητικής ζωής» συντελούν στην απομάκρυνση μέρους των φοιτητών από το Πανεπιστήμιο και στην αναζήτηση άλλων εργασιακών και προσωπικών λύσεων.

Επιλογές περιήγησης:
Αρθρα του καθ. κ. Θεόδωρου Χατζηπαντελή >  Aρθρα στην Μακεδονία

Επισκευτείτε το site του μέσου


...Δείτε επίσης άρθρα στα παρακάτω μέσα: