Ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

You are not logged in. (Login)

Available Courses


 • Στο πρώτο μέρος του εισαγωγικού αυτού μαθήματος στατιστικής περιγράφονται θεμελιώδεις στατιστικές έννοιες όπως κλίμακες μέτρησης - μεταβλητές, δείγμα - πληθυσμός, αντιπροσωπευτικότητα - τυχαιότητα, απογραφή - δειγματοληψία.

  Στο δεύτερο μέρος με την ανάλυση μιας μεταβλητής παρουσιάζονται τεχνικές και έννοιες της περιγραφικής στατιστικής. Αναλυτικά: κατανομή και πίνακας συχνοτήτων, μέτρα μέσης τιμής και διασποράς, ποσοστιαία σημεία, περιγραφικά σχήματα (ιστόγραμμα, ραβδόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα, BOX-PLOT) και διαστήματα εμπιστοσύνης.

  Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται τεχνικές σύγκρισης των μέτρων μέσης τιμής και διασποράς σε δύο δείγματα της ίδιας μεταβλητής και ο έλεγχος απλών υποθέσεων για τα μέτρα αυτά.

  Στο τέταρτο μέρος αναλύεται η σχέση δύο μεταβλητών σε ένα δείγμα. Περιγράφονται οι συντελεστές συσχέτισης και παρουσιάζονται τεχνικές για την περιγραφή και την ανάλυση τους.

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εισάγονται στην χρήση στατιστικών πακέτων (SPSS).

  Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το διδάσκοντα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε στο ΑΠΘ. Για να εξασφαλίσετε ότι θα λάβετε απάντηση, φροντίστε να μην έχετε ενεργοποιήσει προώθηση των μηνυμάτων από το λογαριασμό σας στο ΑΠΘ σε κάποιο άλλο λογαριασμό σας. Αν στείλετε email από άλλο λογαριασμό (π.χ. hotmail, gmail κλπ), είναι πολύ πιθανό να μην λάβετε απάντηση.

  Η εγγραφή στο μάθημα δεν είναι δυνατή μετά την τέταρτη εβδομάδα μαθημάτων.

 • Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος που θα παρακολουθήσουν με επιτυχία το μάθημα "Διαδικτυακές Πολιτικές Έρευνες" θα μάθουν να:

  • Σχεδιάζουν και να οργανώνουν μία διαδικτυακή πολιτική έρευνα
  • Σχεδιάζουν ένα ερωτηματολόγιο που να είναι κατάλληλο για μία διαδικτυακή έρευνα
  • Χρησιμοποιούν λογισμικό για την υλοποίηση πολιτικών διαδικτυακών ερευνών
  • Συλλέγουν και να αναλύουν παραδεδομένα διαδικτυακών ερευνών.
  Τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το μάθημα είναι τα παρακάτω:

  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του Διαδικτύου για την διεξαγωγή πολιτικών ερευνών - Η σημασία του σχεδιασμού στις διαδικτυακές έρευνες - Τα βασικά δομικά στοιχεία - Πηγαίνοντας πέρα από τα βασικά: οπτικές και διαδραστικές βελτιώσεις στα εργαλεία διαδικτυακής έρευνας - Γενική διάταξη και σχεδιασμός – Επιλογή και οργάνωση των ερωτήσεων για την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. - Εφαρμογή του σχεδιασμού – Η Χρήση ανοικτού λογισμικού για την υλοποίηση πολιτικών διαδικτυακών ερευνών – Η συλλογή και η χρήση παραδεδομένων των διαδικτυακών ερευνών. • Αφορά τους φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να κάνουν πρακτική άσκηση σε μία από τις παρακάτω περιόδους:

  1η περίοδος: 1 Μαρτίου-30 Ιουνίου 2014
  2η περίοδος: 1 Ιουνίου-30 Σεπτεμβρίου 2014
  3η περίοδος: 1 Οκτωβρίου 2014 - 31 Ιανουαρίου 2015
 • Το μάθημα είναι ενταγμένο στην συνολική πρόταση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την πράξη με τίτλο «Μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας πανεπιστημίων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς», η οποία μόλις εγκρίθηκε. Σκοπός του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση ενός ειδικού μαθήματος επιλογής με τον τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», το οποίο συμβάλλει στην καλλιέργεια, με την ευρεία έννοια του όρου, καινοτόμου επιχειρηματικής σκέψης και δράσης στους φοιτητές/τριες.

  Οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα επιδιώκεται να αποκτήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους ενθαρρύνουν και θα τους στηρίξουν, όταν αποφοιτήσουν, να ιδρύσουν μια δική τους υγιή (μικρού ή μεσαίου μεγέθους) επιχειρηματική μονάδα ή να αναπτύξουν ατομικές επαγγελματικές δραστηριότητες (αυτο-απασχόληση) ή ακόμα ως εργαζόμενοι να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στους οποίους θα απασχοληθούν.

  Στο πρώτο μέρος του μαθήματος προσφέρονται 3ωρα σεμιναριακά μαθήματα, τα οποία καλύπτουν τις απαραίτητες γνώσεις και στοχεύουν στη διαμόρφωση του κατάλληλου υπόβαθρου για την ανάπτυξη και εκδήλωση της επιχειρηματικότητας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

  Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος προσφέρονται 3ωρα εργαστηριακά μαθήματα για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan), με τη χρήση ειδικού λογισμικού, έτσι ώστε να ενισχύεται στους φοιτητές/τριες η ανάπτυξη αυτενέργειας, να εμπεδώνονται γνώσεις σχετικές με το πρακτικό μέρος του μαθήματος και να συνδέεται το μάθημα με τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων και των οργανισμών του δημόσιου τομέα.

  Το μάθημα ολοκληρώνεται με την εκπόνηση από τους φοιτητές/τριες επιχειρησιακού σχεδίου ως μελέτη εφαρμογής ( Business Plan ).

  Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να δηλώσουν το μάθημα πρέπει να εγγραφούν άμεσα στην ηλεκτρονική έκδοση του μαθήματος και στη συνέχεια να παρακολουθούν καθημερινά το λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ώστε να μπορούν να ενημερωθούν για τις διαδικασίες διεξαγωγής του μαθήματος.

  Οι θέσεις είναι περιορισμένες (το μέγιστο 15 φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών). Το μάθημα διδάσκεται κατά προτεραιότητα σε φοιτητές/τριες που βρίσκονται στα μεγαλύτερα εξάμηνα σπουδών.

  Ενδεικτική βιβλιογραφία
  John Stewart, Ο εκσυγχρονισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, Επίκεντρο 2007.
  http://www.ita.org.gr Ηλεκτρονική Πηγή Μελετών και Πληροφοριών, Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  http://www.kedke.gr Ηλεκτρονική Πηγή Πληροφοριών και Νομοθεσίας, Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας.
  http://www.urenio.org/


 • Αφορά τους φοιτητές που ολοκληρώνουν εντός του Ιανουαρίου 2014 την πρακτική τους άσκηση.

  Επίσης υποβολή εργασιών από φοιτητές προηγούμενων περιόδων • Εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων από ομαδοποιημένα δεδομένα. Το πρόβλημα της οικολογικής ανάλυσης. Προετοιμασία δεδομένων για οικολογική ανάλυση. Επιλογή στατιστικής και χωρικής μονάδας. Τεχνικές και μέθοδοι οικολογικής ανάλυσης (ecological inference) σε πίνακες 2x2. Μέθοδος των φραγμάτων. Μέθοδοι παλινδρόμησης. Μέθοδος του King και άλλες συναφείς τεχνικές. Εισαγωγή στο λογισμικό Ezi. Αντιμετώπιση του προβλήματος της οικολογικής ανάλυσης σε πίνακες RxC. Εισαγωγή στο λογισμικό Mapinfo. Θεματικοί χάρτες. Αποτύπωση εκτιμήσεων σε χάρτη και ανάλυση κατά συστάδες (cluster analysis). Αναζήτηση πηγών και βιβλιογραφίας. Χρήση των εργαλείων Scopus και Refworks. Δημοσίευση αποτελεσμάτων.
  Οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν το μάθημα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω:
  Στο μάθημα αναπτύσσονται ποσοτικές μέθοδοι στις πολιτικές επιστήμες και χρησιμοποιούνται στοιχεία που έχουν διδαχθεί στα μαθήματα: «Μαθηματικά στις πολιτικές επιστήμες: εισαγωγή», «Κοινωνική Στατιστική», και «Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες». Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα οφείλουν να έχουν κατανοήσει σε ικανοποιητικό βαθμό την ύλη των παραπάνω μαθημάτων.
  1) Το μάθημα απαιτεί απασχόληση σε Η/Υ. Η ικανοποιητική γνώση διαχείρισης αρχείων (αποθήκευση, μεταφορά κ.λπ.), χρήσης λογισμικού επεξεργασίας κειμένου (π.χ. Word) και λογιστικών φύλλων (π.χ. Excel), καθώς και η επιθυμία για την εκμάθηση νέων εργαλείων λογισμικού κρίνεται απαραίτητη.
  2) Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα παραδώσουν «δημοσιεύσιμη» εργασία – μελέτη περίπτωσης στην οποία θα αναλύεται μία εκλογική ενότητα.

  Ενδεικτική βιβλιογραφία
  Achen, C. H., & Shively, W. P. (1995). Cross-level inference. Chicago ; London: University of Chicago Press.
  King, G. (1997). A solution to the ecological inference problem : Reconstructing individual behavior from aggregate data. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
  King, G., Tanner, M. A., & Rosen, O. (2004). Ecological inference : New methodological strategies. Cambridge ; New York: Cambridge University Press.
  Χατζηπαντελής, Θ, & Ανδρεάδης, Ι. (2005). Μαθηματικά στις Πολιτικές Επιστήμες. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.

 • Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση σύγχρονων μορφών συλλογικής δράσης καθώς και της επίδρασης που άσκησαν στην πολιτική ατζέντα των εθνικών κρατών και των διεθνών οργανισμών.

 • Στο μάθημα παρουσιάζονται εξελιγμένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην πολιτική ανάλυση. Κυρίως αναλύεται η επίδραση των προσώπων των κομμάτων και των θεμάτων καθώς και οι αλληλεπιδράσεις τους στον πολιτικό και εκλογικό ανταγωνισμό. Το μάθημα προϋποθέτει τη καλή γνώση των μεθόδων που παρουσιάζονται στα μαθήματα «Κοινωνική Στατιστική» και «Ποσοτικές Μέθοδοι».

  Περιλαμβάνει εισαγωγή στις μεθόδους και σύντομη επισκόπηση της χρήσης τους, σχεδιασμό και υλοποίηση έρευνας σχετικής με τα χαρακτηριστικά της κοινής γνώμης και διατύπωση συγκριτικών συμπερασμάτων.

  (Προτείνεται για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των δύο τελευταίων ετών)

  Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
  Ανάλυση Πολυμεταβλητών Δεδομένων για Κοινωνικές Επιστήμες, D. J. Bartholomew, F. Steele, I. Moustaki, J. I. Galbraith (Επίκεντρο, 2007)
  H Ανάλυση Δεδομένων με τη Χρήση Στατιστικών Πακέτων, Κ. Μπαγιάτης, Χ. Μωϋσιάδης, Ν. Τσάντας, Θ. Χατζηπαντελής (ΖΗΤΗ 2005)
  The SAGE Handbook of Quantitative Methodology for the Social Sciences, D. Kaplan (ed) (SAGE publication 2004)
  Ανάλυση Δεδομένων και Έρευνα Αγοράς, Δ. Καραπιστόλης (Ανικούλας 2001)
  An introduction to Survey Research, Polling and Data Analysis, H. F. Weisberg, J. A. Krosnick, B.D. Bowen (Sage, 1996)
  An economic theory of Democracy, A. Downs (Harper and Row, 1957)

 • Σε τούτο το µάθηµα εξετάζουµε τους εννοιολογικούς και ερµηνευτικούς νεωτερισµούς που εισάγουν σύγχρονα ρεύµατα της κοινωνικής θεωρίας. Ειδικότερα, στο επίκεντρο της διδασκαλίας και της συζήτησης θα τεθούν το επιχείρηµα της κοινωνικής κατασκευής της πραγµατικότητας, οι θεωρήσεις των κοινωνικών ταυτοτήτων και των όρων συγκρότησης τους, η προβληµατική της ύστερης νεωτερικότητας και της µετα-νεωτερικότητας. Οι προσέγγιση µας στις θεµατικές που θα εξεταστούν θα επιχειρήσει να αναδείξει τις πολιτικές συνεπαγωγές της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας και τη σηµασία της για την ανάπτυξη της πολιτικής θεωρίας και ανάλυσης
 • Αφορά τους φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να κάνουν πρακτική άσκηση σε μία από τις παρακάτω περιόδους:

  1η περίοδος: 1 Μαρτίου-30 Ιουνίου 2014
  2η περίοδος: 1 Ιουνίου-30 Σεπτεμβρίου 2014
  3η περίοδος: 1 Οκτωβρίου 2014 - 31 Ιανουαρίου 2015
 • Το μάθημα διαπραγματεύεται τρεις θεματικές ενότητες. Αναλυτικά:

  Α. Παρουσίαση πηγών εκλογικών αποτελεσμάτων. Η σημασία του επιπέδου παρουσίασης και του τύπου εκλογών. Διοικητικά και εκλογικά όρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η επίδραση της εκλογικής ενότητας.

  Β. Εκλογικά συστήματα (επίδραση και σημασία). Νόμοι, όρια εκλογικών περιφερειών, εκλογική νομοθεσία για την διεξαγωγή των εκλογών. Η επίδραση του πλαισίου. [David M . Farrell, Electoral Systems, Palgrave, 2001]

  Γ. Μελέτη του εκλογικού ανταγωνισμού. Οι τρεις παράμετροι (κόμματα, πρόσωπα, θέματα) και οι αλληλεπιδράσεις τους.

  Στις 22-25/5 πρόκειται να γίνουν Ευρωεκλογές. Στο πλαίσιο του μαθήματος Εκλογική Ανάλυση Ι οι φοιτητές θα αναλάβουν να περιγράψουν για 2 από τις 28 Χώρες ο καθένας τις παραμέτρους του εκλογικού ανταγωνισμού σε αυτές. Παράλληλα, θα αναλάβουν να καταγράψουν τα στοιχεία για τις περιφερειακές εκλογές (1 περιφέρεια ο καθένας) στην Ελλάδα.


 • Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση και τη χρήση ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης. Χωρίς μαθηματικές λεπτομέρειες περιγράφονται μέθοδοι πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων. Οι μέθοδοι αυτές είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένες σε ποιοτικές μεταβλητές. Παρουσιάζονται μέθοδοι που στοχεύουν στο σχηματισμό ομάδων μεταβλητών ή/και περιπτώσεων με κοινά χαρακτηριστικά (Ανάλυση κατά συστάδες), μέθοδοι που αναζητούν δομές σε πολυμεταβλητά δεδομένα (Πολυδιάστατη κλιμάκωση), μέθοδοι που στοχεύουν στην περιγραφή πινάκων συνάφειας δύο ή περισσότερων μεταβλητών (Ανάλυση αντιστοιχιών) και στην περιγραφή με λιγότερες μεταβλητές άξονες της πολυπλοκότητας αρχικών μεταβλητών (Ανάλυση κυρίων συνιστωσών, Παραγοντική ανάλυση). Έμφαση δίνεται στις προϋποθέσεις εφαρμογής των μεθόδων, στην αξιοπιστία και την ισχύ τους ανάλογα με τα διαθέσιμα παραδείγματα και δεδομένα.
  Μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την εξοικείωση με τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης δειγματοληπτικής έρευνας ή της συλλογής στοιχείων από διαθέσιμες πηγές. Σε αυτό το μέρος δίνεται έμφαση στις δειγματοληπτικές διαδικασίες, στη σύνταξη ερωτηματολογίου, στον έλεγχο και τη μηχανογράφηση των στοιχείων, στην ανάλυση και την παρουσίαση αποτελεσμάτων.

  Στο εξάμηνο αυτό παρουσιάζονται μέθοδοι της ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε θέματα πολιτικής ανάλυσης. Ειδικότερα:

  Μέθοδοι πολυμεταβλητής ανάλυσης (cluster, factor, correspondance [απλή και πολλαπλή], discriminant analysis

  Παράλληλα, οι φοιτητές συμμετέχουν στην συλλογή δεδομένων για μια έρευνα με ερωτηματολόγιο σχετικά με την "πολιτειακή συνείδηση" ώστε να κατανοήσουν διαδικασίες δειγματοληψίας, κωδικοποίησης και οργάνωσης βάσης δεδομένων.

  Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν με τις μεθόδους, με τα κριτήρια επιλογής μεθόδων και με τις διαθέσιμες πηγές στοιχείων. Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασίας σχετικής με τα δεδομένα που θα συλλέγουν και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

  Ενδεικτική βιβλιογραφία

  D. J. Bartholomew, F. Steele, I. Moustaki, J. I. Galbraith, Ανάλυση πολυµεταβλητών δεδοµένων για κοινωνικές επιστήµες, Επίκεντρο, 2007.
  Κ. Μπαγιάτης, Χ. Μωϋσιάδης, Ν. Τσάντας, Θ. Χατζηπαντελής, H ανάλυση δεδοµένων µε τη χρήση στατιστικών πακέτων, Ζήτη, 2005.
  Γ. Παπαδηµητρίου, Η ανάλυση δεδοµένων, Tυπωθήτω-Γιώργος ∆αρδανός, 2007.
  Norusis, Οδηγός ανάλυσης δεδοµένων µε το SPSS, Κλειδάριθµος, 2005.
  Δ. Καραπιστόλης, Μέθοδοι Επεξεργασίας και Ανάλυσης Δεδομένων (Αλτιντζής, 2011)
  C. Javeau, Η έρευνα µε ερωτηµατολόγιο, Tυπωθήτω-Γιώργος ∆αρδανός, 1996. • Στο μεταπτυχιακό μάθημα «Ιστορία πολιτικών ιδεών Ι» επιχειρούμε να διερευνήσουμε συστηματικά τις μεθόδους της διανοητικής και κοινωνικής ιστορίας του πολιτικού φαινομένου.
 • Το μάθημα περιλαμβάνει δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο επιχειρείται αρχικά μια μεθοδολογική, θεωρητική, θεματική και ερευνητική αξιολόγηση του κλάδου της «συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης». Πρόκειται για κλάδο ιδρυτικό της πολιτικής επιστήμης, όπως αυτή αναπτύχθηκε από τη μεταπολεμική περίοδο μέχρι και σήμερα. Σε τούτο το πλαίσιο, θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην πραγμάτευση της συστατικής αντινομίας της συγκριτικής πολιτικής προσέγγισης. Αυτή έγκειται στην προσπάθεια συνάρθρωσης μιας χαρτογράφησης των ιδιαίτερων πολιτικών δομών, λόγων και πρακτικών που παρατηρούνται σε διαφορετικές χώρες, γεωγραφικές περιοχές και κουλτούρες, από τη μία, με την επεξεργασία ενός συνεκτικού εννοιολογικού οπλοστασίου με καθολική εγκυρότητα που θα επιτρέπει την από κοινού ερμηνεία των ποικίλων σχέσεων ανάμεσά τους, από την άλλη. Επιπλέον, θα γίνει μνεία στις σύγχρονες προσπάθειες διευθέτησης των ερευνητικών δυσκολιών που προκύπτουν από αυτήν την αντινομία.

  Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος η έμφαση θα δοθεί στη μελέτη συγκεκριμένων πολιτικών φαινομένων υπό συγκριτική οπτική.
 • Η περιοχή αυτή είναι μόνο για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές που κάνουν διπλωματική εργασία
 • Το μάθημα είναι δομημένο σε τρεις ενότητες. Αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Εκλογική Ανάλυση Ι του Β’ εξαμήνου.
  Δ. Η γνώμη του κοινού (η σημασία των ερευνών). Κριτήρια επιλογής και ορθολογικές επιλογές. (2 τρίωρα)
  Ε. Οργάνωση της προεκλογικής περιόδου (πολιτικός ανταγωνισμός, διαφήμιση, νέα μέσα) (3 τρίωρα)
  ΣΤ. Μέθοδοι ανάλυσης εκλογικών αποτελεσμάτων (χαρτογράφηση, οικολογική ανάλυση, παλινδρόμηση, πολυμεταβλητές μέθοδοι) (5 τρίωρα).
  Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται σε σχετική με τις τρεις ενότητες ατομική εργασία που θα εκπονήσουν και θα αναφέρεται στην επεξεργασία των στοιχείων που έχουν συλλέξει κατά το μάθημα Εκλογική Ανάλυση Ι. Οι εργασίες θα παρουσιαστούν στα 5 τελευταία τρίωρα.

  Ενδεικτική βιβλιογραφία:
  Μαθηματικά στις πολιτικές επιστήμες Θ. Χατζηπαντελής & Γ. Ανδρεάδης (ΖΗΤΗ 2006)
  Electoral Systems, D. M. Farrell (Palgrave 2001)
  Political Parties, R. Gunther, J.R. Montero, J.J. Linz (Oxford, 2002)
  A Solution to the Ecological Inference Problem: Reconstructing Individual Behavior from Aggregate Data, Gary King (Princeton: Princeton University Press, 1997)
  The future of Election Studies, M.N. Franklin, C. Wlezien (ed) (Pergamon, 2002)
  The SAGE Handbook of Quantitative Methodology for the Social Sciences, D. Kaplan (ed) (SAGE publication 2004)
  Political Geography, world economy, nation-state and locality, P.J. Taylor, and C.Flint (Pearson Education Limited, Harlow 2000).
  http://www.campaignsandelections.com Ηλεκτρονική πηγή πληροφοριών για τον εκλογικό ανταγωνισμό
  Geography of Elections, P. J. Taylor and R. J. Johnston. (Holmes & Meier 1979)
 • An online professional development course in statistics education targeting European elementary and middle school mathematics teachers.

Course categories


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 Today Saturday, 25 February 25
26 27 28     
Skip Recent Activity

Recent Activity

Activity since Thursday, 23 February 2017, 01:15 PM

Nothing new since your last login

Skip Course categories